lingkungan desa suntenjata 4

Profil Desa

Letak Geografis Desa Suntenjaya berada di wilayah Timur Kabupaten Bandung Barat. Desa Suntenjaya masuk ke wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dengan luas wilayah Desa Suntenjaya 1456,56 Ha, berada pada ketinggian 1290 M di atas permukaan laut dengan curah hujan 2027 MM/ tahun dengan suhu rata-rata 20 s.d 28 oC. Dengan Jumlah penduduk Desa Suntenjaya tahun 2017 sudah mencapai 8.166 jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga 2.510 KK. Batas Desa Suntenjaya meliputi Desa-desa yang ada di Kecamatan Lembang keseharian masyarakat Desa Suntenjaya adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, peternak sapi perah, dan buruh lainya. Jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan sejauh 13.5 Km dengan lama tempuh 20 menit.

DEMOGRAFI

Desa Suntenjaya terletak di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat,yang memiliki:

Luas                                                    : 1.456,56 Ha

Luas Wilayah Kehutanan             :         889  Ha

Luas Wilayah Perkebunan           :          220 Ha

 

Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara                                 : Desa Buka Negara Subang

Sebelah Timur                                 : Desa Cipanjalu

Sebelah Selatan                              : Kecamatan Cimeuyan

Sebelah Barat                                  : Desa Cibodas

 

    Desa suntenjaya berada pada          :

Ketinggian                                        : 1.260 dpl

Curah hujan                                     : 2027 s/d 4000 mm per tahun

Suhu Rata-Rata                               : 17 s/d 25 derajat celcius

Wilayah Bergelombang                :

Wilayah berbukit                           : Berbukit

Jarak Ibu Kota Negara                  :           182  Km

Jarak Ibu Kota Provinsi                 :              26 Km

Jarak Ibu Kota Kabupatan           :              30 Km

Jarak Ibu Kota Kecamatan           :           13,5 Km

Jumlah RT                                         :           50 RT

Jumlah RW                                       :           17 RW

Jumlah Penduduk                          : Laki-Laki: 4095 Jiwa Perempuan :4071 Jiwa

Jumlah kepala Keluarga               :           2510 KK

Jumlah Jiwa                                     :            8166 Jiwa

 

Mata Pencaharian Penduduk            :

Petani                                                 : 488              Orang

Buruh Tani                                        : 718              Orang

Buruh Swasta                                   : 294              Orang

Pegawai Negeri Sipil                       :  75                Orang

Pengrajin                                           :  23                Orang

Pedagang                                         : 116              Orang

Peternak                                           : 848              Orang

Montir                                              :     6               Orang

TNI/POLRI                                        :     2               Orang

Jasa                                                    : 134              Orang

Pensiunan (PNS/TNI/POLRI         :                       Orang

 

 Potensi Sumber Daya Manusia :      

Tamat SD                                          : 3076             Orang

Tamat SLTP                                      : 2582                        Orang

Tamat SLTA                                      : 1482                        Orang

Tamat DI                                           :   296            Orang

Tamat D2                                          :   222            Orang

Tamat D3                                          :   148            Orang

Tamat S1                                          :    74              Orang

Tamat S2                                          :    24              Orang

Tamat S3                                          :           –           Orang

Lembaga Pendidikan                     :

Taman  Kanak-Kanak                    :      3              Unit

TPA/TKA                                           :      7               Unit

SD                                                       :      3               Unit

MI                                                       :           –           Unit

SLTP                                                   :      2              Unit

SLTA                                                   :      2              Unit

MTS                                                    :      1   Unit

MA                                                     :           –           Unit

Pontren                                             :      1              Unit

PAUD                                                 :      4               Unit